Omsorgspartner Vestfold tilbyr raus omsorg, aktiviteter, trivsel og vekst for enkeltmennesker. Vi har fokus på tett og godt samarbeid med oppdragiver, bruker og pårørende. Vi har dyktige medarbeidere, både med formell og uformell kompetanse og erfaring med aktuelle brukergrupper.

Vi har omsorgsboliger med gode rammebetingelser plassert sentralt i Vestfold og Aust-Agder. Vi er sertifisert etter ISO 9001:2008. For mer informasjon – ta kontakt for en uformell prat!

Kjernedrift

Kjernedriften vår er tilrettelagte omsorgstilbud til mennesker med ulik grad av utviklingshemming, diagnoser i autismespekteret, psykiske lidelser med eventuelle tilleggsdiagnoser, rus og utfordrende atferd. Våre tjenestemottakere har ofte sammensatte behov og utfordringer, og ulike typer utfordrende atferd forekommer. Vi tilbyr tjenester både til barn, unge og til voksne.

Kompetanse

Vi har en godt sammensatt personalgruppe av dyktige medarbeidere og legger stor vekt på personlig egnethet når vi rekrutterer. Mange medarbeidere har lang erfaring kombinert med helse- og sosialfaglig utdanning. I tillegg har vi ufaglærte medarbeidere med relevant arbeidserfaring. Dette gir oss en bredt sammensatt kompetanse som kan ivareta den enkelte brukers sammensatte behov og utfordringer. Vårt tverrfaglige fagteam har faste, jevnlige møter, og vi jobber systematisk med opplæring og veiledning av alle medarbeidere.

Lokalisering

Per i dag har vi enheter lokalisert sentralt i Vestfold fylke, og et større senter i Gjerstad med Holmen gård. De fleste enhetene ligger skjermet til med nærhet til naturen og muligheter for friluftsliv, og har samtidig kort vei til mer bynære områder.

Kvalitet

Vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og 14001, og jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring i alle ledd. For å sikre dette i det daglige arbeidet legger vi vekt på god muntlig dialog og skriftlig dokumentasjon både internt og eksternt. Helhetlig kvalitetsstyring, avvikshåndtering og risikovurdering er også sentralt i kvalitetsarbeidet vårt.