Om oss

 
 

Vårt tilbud

Vi tilbyr omsorgs- og avlastningstjenester til barn og unge, utviklingshemmede, mennesker med autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser, også i kombinasjon med ulike typer utfordrende atferd. Vi har dyktige medarbeidere, både med formell og uformell kompetanse og erfaring med aktuelle brukergrupper.

Vi har omsorgsboliger med gode rammebetingelser plassert sentralt i Vestfold og Aust-Agder.

For mer informasjon – ta kontakt for en uformell prat!

 

Kjernedrift

Kjernedriften vår er tilrettelagte omsorgstilbud til mennesker med ulik grad av utviklingshemming, diagnoser i autismespekteret, psykiske lidelser med eventuelle tilleggsdiagnoser og utfordrende atferd.

Våre tjenestemottakere har ofte sammensatte behov og utfordringer, og ulike typer utfordrende atferd forekommer.

Vi tilbyr tjenester både til barn, unge og til voksne.

Kompetanse

Vi har en godt sammensatt personalgruppe av dyktige medarbeidere og legger stor vekt på personlig egnethet når vi rekrutterer.

Mange medarbeidere har lang erfaring kombinert med helse- og sosialfaglig utdanning. I tillegg har vi ufaglærte medarbeidere med relevant arbeidserfaring.

Dette gir oss en bredt sammensatt kompetanse som kan ivareta den enkelte brukers sammensatte behov og utfordringer.

Vårt tverrfaglige fagteam har faste, jevnlige møter, og vi jobber systematisk med opplæring og veiledning av alle medarbeidere.

 

Lokalisering

Per i dag har vi enheter lokalisert sentralt i Vestfold fylke, og et større senter i Gjerstad med Holmen gård.

De fleste enhetene ligger skjermet til med nærhet til naturen og muligheter for friluftsliv, og har samtidig kort vei til mer bynære områder.

Kvalitet

Vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og 14001, og jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring i alle ledd.

For å sikre dette i det daglige arbeidet legger vi vekt på god muntlig dialog og skriftlig dokumentasjon både internt og eksternt.

Helhetlig kvalitetsstyring, avvikshåndtering og risikovurdering er også sentralt i kvalitetsarbeidet vårt.

Vi har fokus på miljø, og setter bærekraftighet høyt i alle våre aktiviteter.

Brosjyrer